Điều khoản sử dụng - Liên kết đến Chăm sóc WA- Kết nối - Giữ gìn sức khỏe

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận các Điều khoản Sử dụng này và đồng ý tuân theo chúng. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng, không sử dụng trang web này.

Không thay thế cho lời khuyên hoặc chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp

Thông tin được cung cấp trên trang web này có tính chất chung và chỉ dành cho mục đích giáo dục. Nó không thể thay thế cho lời khuyên của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Nếu bạn có nhu cầu hoặc thắc mắc về chăm sóc sức khỏe cụ thể, vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác. Nếu bạn nghĩ rằng bạn hoặc ai đó mà bạn đang chăm sóc có một trường hợp khẩn cấp về y tế hoặc tâm thần, hãy gọi 911 hoặc đến bệnh viện gần nhất.

Phạm vi

Các Điều khoản Sử dụng này áp dụng cho tất cả các trang web của Mạng lưới Y tế Cộng đồng Washington (CHNW) (“Trang web”). Một số tính năng và dịch vụ trong Trang web được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi và có thể tuân theo các điều khoản và điều kiện khác nhau. Chúng tôi cũng có thể cung cấp các liên kết từ Trang web đến các trang web của bên thứ ba, nhưng chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào trên các trang web của bên thứ ba này. Điều khoản sử dụng của chúng tôi không áp dụng cho các trang web của bên thứ ba. Việc bạn sử dụng các trang web đó được điều chỉnh bởi các chính sách được đăng trên các trang web của bên thứ ba đó. Bất kỳ đề cập nào về các sản phẩm, quy trình hoặc dịch vụ cụ thể trên Trang web này không ngụ ý khuyến nghị hoặc xác nhận của chúng tôi, trừ khi chúng tôi nói rõ ràng khác. Thông tin được trình bày trên Trang web của chúng tôi là dành cho mục đích thông tin và giáo dục và không phải là một lời đề nghị bán hoặc một lời mời chào liên quan đến bất kỳ dịch vụ nào dưới bất kỳ hình thức nào. Mục đích duy nhất của Trang web của chúng tôi là cung cấp cho bạn thông tin cần thiết về các kế hoạch chăm sóc sức khỏe cũng như các lợi ích và dịch vụ liên quan đến sản phẩm của chúng tôi. Nếu bạn quan tâm đến bất kỳ chương trình hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe nào của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Phủ nhận

CHNW cập nhật thông tin trên trang web của mình để giữ thông tin cập nhật và chính xác nhất có thể; tuy nhiên, xin lưu ý rằng trang web có thể chứa những điểm không chính xác, sai sót hoặc những sửa đổi trái phép của các bên thứ ba. Một số thông tin và nội dung có sẵn thông qua Trang web được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bên thứ ba đó. CHNW từ chối bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố nào về tính chính xác, đầy đủ hoặc thích hợp của bất kỳ thông tin nào trên Trang web. CHNW không đảm bảo rằng Trang web sẽ liên tục có sẵn. Không có nội dung nào trên Trang web này nhằm thay thế hoặc sửa đổi ngôn ngữ cho phạm vi bảo hiểm mà bạn có thể có với CHNW.

Các thay đổi đối với trang web

CHNW có thể cập nhật hoặc thay đổi thông tin trên các trang web của mình bất kỳ lúc nào. Tại bất kỳ thời điểm nào, thông tin có thể bị lỗi thời. Nếu bạn cảm thấy mình gặp phải một trang có thông tin lỗi thời hoặc không chính xác, vui lòng cho chúng tôi biết. Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này theo thời gian bằng cách đăng một phiên bản cập nhật trên Trang web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi chúng tôi đăng phiên bản cập nhật sẽ tuân theo Điều khoản Sử dụng đã cập nhật.

Quyền sở hữu, giấy phép và hạn chế sử dụng tài liệu

Nội dung trên các trang web của CHNW (bao gồm, nhưng không giới hạn, văn bản, thiết kế, đồ họa, biểu tượng, hình ảnh, video, cũng như việc lựa chọn và sắp xếp chúng) do CHNW đăng tải là tài sản của CHNW, người cấp phép của chúng tôi hoặc bên thứ ba các nhà cung cấp nội dung. Tất cả nội dung và tài liệu đó được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật hiện hành khác. Bất kỳ việc sử dụng nội dung nào khác trên trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, việc sửa đổi, phân phối, truyền tải, biểu diễn, phát sóng, xuất bản, tải lên, cấp phép, chuyển nhượng hoặc bán hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh từ bất kỳ tài liệu nào hoặc thông tin thu được từ trang web, hoặc việc sử dụng trang web cho các mục đích cạnh tranh với CHNW, đều bị nghiêm cấm.

Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, CHNW hoặc bất kỳ công ty liên quan hoặc liên kết nào của nó sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc trừng phạt nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web CHNW. Bạn xác nhận cụ thể và đồng ý rằng CHNW không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành vi phỉ báng, xúc phạm hoặc bất hợp pháp nào của bất kỳ người dùng nào. Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ nội dung nào của CHNW, hoặc với bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Sử dụng này, biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền của bạn là ngừng sử dụng trang web này.

Quyền hạn

Trừ khi được mô tả khác, tất cả các tài liệu trên các trang CHNW chỉ được cung cấp để cung cấp thông tin về CHNW và các sản phẩm của chúng tôi. CHNW kiểm soát và vận hành trang web này từ trụ sở chính ở Seattle, Washington, Hoa Kỳ và không tuyên bố rằng những tài liệu này là thích hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm ngoài phạm vi quyền hạn của tiểu bang Washington. Nếu bạn sử dụng trang web này từ các địa điểm khác, bạn có trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương hiện hành. Địa điểm duy nhất cho bất kỳ hành động hoặc tranh chấp nào phát sinh từ các Điều khoản Sử dụng này hoặc vi phạm của chúng sẽ là các tòa án liên bang và tiểu bang đặt tại Quận King, Washington.

Chính sách và Điều khoản Bổ sung

Việc chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trên Trang web được điều chỉnh bởi Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Việc chúng tôi xử lý thông tin sức khỏe có thể nhận dạng cá nhân của bạn nói chung, cho dù bạn có gửi hoặc truy cập thông qua Trang web hay không, đều chịu sự điều chỉnh của HIPAA của chúng tôi Thông báo về việc thực hành bảo mật. Việc bạn sử dụng Trang web phải tuân theo các điều khoản, điều kiện, tuyên bố từ chối trách nhiệm và chính sách khác của chúng tôi được đăng trên Trang theo thời gian (“Điều Luật”). Bạn đồng ý đọc và tuân thủ bất kỳ Chính sách nào như vậy khi bạn sử dụng các tính năng và dịch vụ mà chúng tôi xác định là tuân theo các Chính sách đó.

Các điều khoản và điều kiện của mạng xã hội

Bằng cách truy cập, xem hoặc sử dụng bất kỳ trang mạng xã hội nào được điều hành bởi Community Health Plan of Washington, các công ty con hoặc chi nhánh của nó, người dùng cho biết chấp nhận các điều khoản và điều kiện truyền thông xã hội sau đây và đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi chúng:

  1. Community Health Plan of Washington, các công ty con và chi nhánh của nó (sau đây gọi là “CHPW”) không xác thực thông tin của bên thứ ba được đăng trên các trang truyền thông xã hội của CHPW. Bất kỳ nhận xét, tuyên bố hoặc ý kiến ​​nào trên các trang đó không được CHPW xác nhận và không nhất thiết phản ánh quan điểm, chính sách hoặc thủ tục của CHPW. Thông tin, tài liệu và dịch vụ trên các trang truyền thông xã hội của CHPW được cung cấp cho người dùng “nguyên trạng” mà không có bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý nào, bao gồm bất kỳ bảo đảm nào về khả năng bán được hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm sở hữu trí tuệ. CHPW không đại diện hoặc đảm bảo đối với bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào được đăng trên bất kỳ trang mạng xã hội nào của CHPW hoặc việc người dùng sử dụng nội dung hoặc tài liệu được đăng trên hoặc được cung cấp thông qua các trang truyền thông xã hội của CHPW sẽ không vi phạm quyền của các bên thứ ba.
  2. Người dùng không được đăng lên bất kỳ trang mạng xã hội nào của CHPW tài liệu bất hợp pháp, độc quyền, gian lận, bôi nhọ, vu khống, nói xấu, khiêu dâm, đe dọa, lạm dụng, quấy rối hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư / bí mật, hoặc quyền công khai. CHPW không cho phép bất kỳ hoạt động nào trong số này và có quyền xóa hoặc chỉnh sửa ngay lập tức bất kỳ nội dung nào theo quyết định riêng của mình.
  3. Bằng cách gửi nội dung trên hoặc thông qua các trang truyền thông xã hội của CHPW, người dùng cấp cho CHPW quyền không hạn chế, không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang và hoàn toàn có thể cấp phép phụ để sử dụng, tái sản xuất, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo các tác phẩm phái sinh từ, phân phối và hiển thị tài liệu đó trên khắp thế giới trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Người dùng cũng đồng ý rằng CHPW được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm và kiến ​​thức nào mà người dùng cung cấp cho CHPW trên trang mạng xã hội. Người dùng cũng cấp cho CHPW quyền sử dụng tên do người dùng gửi liên quan đến tài liệu đó. CHPW có quyền thay đổi nội dung trên các trang mạng xã hội của mình bất kỳ lúc nào, nhưng không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin nào trên các trang mạng xã hội của mình. CHPW không có ý định thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi.
  4. Các tài liệu được đăng trên các trang mạng xã hội của CHPW không phải là lời khuyên. Bằng cách cung cấp nội dung trên các trang truyền thông xã hội của CHPW cho người dùng, CHPW không tham gia vào việc cung cấp bất kỳ lời khuyên pháp lý, y tế hoặc chuyên môn nào khác.
  5. Các trang mạng xã hội của CHPW là công khai. Người dùng không được đăng bất kỳ thông tin cá nhân hoặc sức khỏe riêng tư nào, chẳng hạn như số chính sách, số yêu cầu, số điện thoại, địa chỉ e-mail cá nhân hoặc bất kỳ thông tin nhận dạng duy nhất nào trên trang truyền thông xã hội CHPW. CHPW có quyền xóa bất kỳ bài đăng nào trên mạng xã hội có chứa thông tin như vậy.
  6. Người dùng không được đăng bất kỳ liên kết hoặc nội dung nào khác có chứa vi rút hoặc phần mềm độc hại hoặc vi phạm bất kỳ luật liên bang hoặc tiểu bang nào. Người dùng không được đăng các quảng cáo hoặc lời xúi giục về kinh doanh. Bất kỳ bài đăng nào có tính chất này trên các trang mạng xã hội CHPW đều có thể bị xóa. CHPW có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào khác được pháp luật cho phép để khắc phục vi phạm phần này.
  7. Nội dung trên các trang truyền thông xã hội của CHPW (bao gồm, nhưng không giới hạn, văn bản, thiết kế, đồ họa, biểu trưng, ​​hình ảnh, video, cũng như việc lựa chọn và sắp xếp chúng) do CHPW đăng tải là tài sản của CHPW, người cấp phép của chúng tôi hoặc thứ ba -các nhà cung cấp nội dung của bên và được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật hiện hành khác. Bất kỳ việc sử dụng nội dung nào khác trên trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc sửa đổi, phân phối, truyền tải, biểu diễn, phát sóng, xuất bản, tải lên, cấp phép, chuyển nhượng hoặc bán hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh từ bất kỳ tài liệu nào hoặc thông tin thu được từ trang web, hoặc việc sử dụng trang web cho các mục đích cạnh tranh với CHPW, đều bị nghiêm cấm.
  8. Các trang truyền thông xã hội của CHPW có thể chứa các liên kết đến các trang web khác, một số được điều hành bởi CHPW và một số khác được điều hành bởi các bên thứ ba. Các liên kết này được cung cấp để tạo sự thuận tiện cho người dùng và như một phương tiện bổ sung để truy cập vào thông tin có trong đó. CHPW không nhất thiết phải xem xét tất cả thông tin trên các trang web khác này và không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web đó hoặc bất kỳ trang web nào khác hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có thể được cung cấp thông qua các trang web đó hoặc bất kỳ trang web nào khác. Việc bao gồm các liên kết đến các trang web khác không nên được xem như một sự chứng thực nội dung của các trang web được liên kết. Các điều khoản và điều kiện khác nhau có thể áp dụng cho việc người dùng sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào.
  9. CHPW có quyền chặn hoặc cấm bất kỳ người nào truy cập hoặc sử dụng các trang truyền thông xã hội của CHPW vì bất kỳ lý do gì.
  10. Người dùng chịu trách nhiệm cuối cùng về nội dung họ đăng trên các trang truyền thông xã hội của CHPW, bao gồm tính hợp pháp, độ tin cậy, tính thích hợp, tính nguyên bản và bản quyền của bất kỳ tài liệu nào như vậy. CHPW không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào có thể phát sinh từ việc người dùng sử dụng các trang mạng xã hội của CHPW. Ngoài ra, người dùng đồng ý bảo vệ và bồi thường cho CHPW và từng cán bộ, đại lý, giám đốc, đối tác, người cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ và nhân viên tương ứng của chúng tôi khỏi mọi tổn thất, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc yêu cầu, bao gồm cả phí luật sư hợp lý do bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng các trang truyền thông xã hội của CHPW hoặc do người dùng vi phạm hoặc bị cáo buộc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này (bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ vi phạm nào đối với các đại diện và bảo đảm của người dùng được nêu trong tài liệu này).

CHNW không đưa ra lời khuyên y tế thông qua các trang mạng xã hội của mình. Nếu bạn đang tìm kiếm lời khuyên về y tế, vui lòng liên hệ với văn phòng bác sĩ hoặc gọi 911 trong trường hợp khẩn cấp.

Dịch vụ Khách hàng làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều

Phone 1-866-907-1906 (TTY Relay: Quay số 711)
Email: [email được bảo vệ]
Mail: Mạng lưới Y tế Cộng đồng của Washington
1111 Đại lộ 3, Ste 400, Seattle, WA 98101 
Số fax: Gửi fax bất kỳ biểu mẫu hoặc yêu cầu bằng văn bản nào tới số 206-652-7040.

Đường dây tư vấn y tá

Nhận tư vấn y tế miễn phí, 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần: 1-866-418-2920 (TTY Relay: Quay số 711)

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG...?

[random_content group_id = '19 'num_posts =' 1 ']